Etusivu > Tapahtunutta > Turun Sanomat 20.2.2014

Ulkoisen tiedottamisen strategiaan liittyvä varasuursire Kai Johanssonin Turun Sanomissa 20.2.2014 julkaistu kirjoitus.

Odd Fellow -Aateoppia ja mukavaa yhdessäoloa!

Monet turkulaiset ovat ihmetelleet jo kahden vuoden ajan osoitteeseen Rätiälänkatu 2 marraskuussa 2011 valmistunutta rakennusta. Mitä toimintaa rakennuksessa on? Kuka sen omistaa? Miksi sen piha-alue on illasta toiseen täynnä pysäköityjä autoja?

Rakennuksessa kokoontuvat Suomen Odd Fellow -Veljeskunnan turkulaisten yhdistysten suomenkieliset jäsenet. Ruotsinkieliset jäsenet kokoontuvat osoitteessa Aurakatu 1.

Rätiälänkadun varrella sijaitsevan rakennuksen omistavat 10 erillistä yhdistystä, joiden jäsenmäärä on yhteensä noin 700. Lisäksi Turussa toimii neljä ruotsinkielistä yhdistystä. Turku on siis vahvaa Odd Fellow -veljien ja sisarten aluetta.

Suomen Odd Fellow -Veljeskunta (www.oddfellow.fi) muodostuu noin 9.000 sisaresta ja veljestä. Jäsenmäärämme on koko ajan kasvamassa. Suomessa toimintaa on Torniosta Helsinkiin. Myös Tallinnassa on kaksi Suomen Veljeskunnan alaista yhdistystä. Rituaalisessa työssä yhdistyksiä kutsutaan looseiksi ja leireiksi. Suomessa Veljeskunnan toimintaa johtavat Suurloosi ja Rebekkaneuvosto, ylimpänä virkamiehenä Suursire.

Odd Fellow -toimintaa on myös useissa muissa Euroopan maissa, erityisesti Pohjoismaissa. Pelkästään Ruotsissa on yli 40.000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti Odd Fellow toimii mm. Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Filippiineillä. Myös Kuubassa on toimintaa. Odd Fellow sisaria ja veljiä on maailmassa yhteensä yli 250.000.

Odd Fellow -Veljeskunnalla on pitkä historia, joka ulottuu eräiden lähteiden mukaan aina 1500-luvulle asti. Nykymuotoinen toiminta alkoi varsinaisesti vuonna 1819, kun USA:n Baltimoreen perustettiin Washington Lodge No. 1.
Suomessa Veljeskunnan toiminta alkoi 1925, kun Vaasaan perustettiin ruotsinkielinen Logen nr 1 Wasa. Toiminta levisi Turkuun vuonna 1931, kun tänne perustettiin ruotsinkielinen Logen nr 3 Brahea. Ensimmäinen suomenkielinen loosi, N:o 17 Turku, perustettiin Turkuun joulukuussa 1968.
Sanat Odd Fellow tarkoittanevat "outoa veljeä". Erään selityksen mukaan sana outo liittyy lähimmäisten auttamiseen. 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa Englannissa ja Amerikassa eliniän odote oli korkeintaan 50 vuotta. Kaupungeissa oli pulaa ruuasta ja asunnoista, kaikesta. Kulkutaudit ja lääkkeiden puute olivat usein syynä jopa joukkokuolemiin. Leskiä ja orpoja oli runsaasti. Perheillä ei ollut varaa haudata omaisiaan. Eloonjäämistaisteluun liittyvä itsekkyys vallitsi kaikkialla. Näissä oloissa syntyi ryhmiä, jotka olivat valmiita auttamaan muita. Erityisesti haluttiin auttaa kaikkein heikoimpia. Tämä oli sen ajan oloissa outoa!

Näistä ajoista lähtien Veljeskuntamme jäsenet ovat toteuttaneet aatettamme vierailemalla sairaiden luona, auttamalla hädänalaisia, hautaamalla kuolleet ja kasvattamalla orvot.

Odd Fellow -Veljeskunnan tavoitteena on edistää ihmisrakkautta ja suvaitsevaisuutta. Tähän tavoitteeseen pyritään kehittämällä ihmisyyden arvostusta ja auttamalla ihmistä kehittämään hyviä ominaisuuksiaan. Tämä tavoite on erityisen tärkeää tänäkin päivänä, kun itsekkyys ja oman voiton tavoittelu lisääntyvät jatkuvasti kaikkialla yhteiskunnassamme.

Veljeskuntamme jäsenkunta muodostuu sekä miehistä että naisista. Perinteistä johtuen veljet ja sisaret kokoontuvat erikseen omissa looseissaan. Kello 19 alkava varsinainen kokous muodostuu vain jäsenille tarkoitetusta loosikokouksesta. Se pidetään suljettujen ja vartioitujen ovien takana tarkoitukseensa vihityssä loosisalissa.

Kokouksen jälkeen ruokaillaan yhdessä, seurustellaan, vaihdetaan kuulumisia ja varsin usein kuullaan erilaisia esitelmiä. Kysymys on siis mukavasta yhdessä olosta, jonka tarkoituksena on irrottautua arjen harmaudesta, mahdollisista murheista ja työasioistakin hyvien ystävien kesken.

Odd Fellow ei ole salaseura, vaikka niin on usein uutisoitu. Oikea termi olisi ehkä suljettu yhdistys. Termi johtuu siitä, että loosiin voi liittyä vain kokeneen jäsenen ehdotuksesta ja kahden muun henkilön suosittelemana.

Haluamme edelleen yllä pitää tiettyä loosikokouksiin liittyvää mystiikkaa. Tällöin esimerkiksi jäseneksituloilta poikkeaa varmasti kaikesta aikaisemmin koetusta. Vihityn jäsenen vaellus jatkuu myöhemmin astekokouksissa. Kaikissa kokouksissa noudatetaan tiettyjä rituaaleja, joiden avulla välitämme jäsenillemme vuosisatoja vanhaa Odd Fellow aateoppia. Nämä rituaalit ovat salaisuuksiamme.

Toiminnan tarkoituksena on luoda jäsenten keskuuteen vahva yhteenkuuluvaisuuden tunne. Veljeskunnan tunnus, Kolme lenkkiä, kuvaa juuri tavoitteena olevaa veljes- ja sisarketjun eheyttä.

Odd Fellow ei ole uskonnollinen yhdyskunta. Toiminnan perustana on kuitenkin ajatus siitä, että on olemassa yksi Korkein, ihmissuvun yhteinen Isä. Tästä seuraa, että kaikki ihmiset ovat saman Isän lapsina veljiä ja sisaria keskenään. Ateismi on siten vierasta toiminnallemme.

Veljeskunta ei ota kantaa mihinkään uskoneroja koskeviin opillisiin kysymyksiin. Myös poliittiset kysymykset jäävät toimintamme ulkopuolelle. Nämä kaksi asiaa, uskonto ja politiikka, ovat juuri niitä aiheita, jotka ovat aina saaneet aikaan eripuraa ihmisten välillä.

Odd Fellow toimii myös hyväntekeväisyysjärjestönä. Paikallisella tasolla monet loosit avustavat eri tavoin heikoimpia yhteiskuntamme jäseniä; lapsia, sairaita ja vähävaraisia vanhuksia. Valtakunnallisella tasolla tätä ns. ulkoista hyväntekeväisyyttä harjoitetaan mm. Odd Fellow Lastenrahastosäätiön kautta. Säätiön tarkoituksena on edistää hädänalaisten lasten hyvinvointia ja tukea sairaiden lasten hoitoa kehittävää toimintaa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla rahallista ja muuta aineellista tukea ahdingossa eläville lapsille sekä antamalla rahallista tukea lasten fyysisten ja psyykkisten sairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä edistävään tutkimustyöhön. Myös Turkuun on saatu merkittäviä lahjoituksia tämän säätiön kautta.

Veljeskuntamme osallistuu aktiivisesti kansainväliseen nuorisotyöhön UNP- projektissa (United Nations Pilgrimage for Youth). Tässä projektissa yhdistykset järjestävät vuosittain omalla paikkakunnallaan valituissa lukioissa niiden 2. luokkalaisille kirjoituskilpailun, jonka voittaja kustannetaan kahden viikon palkintomatkalle Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Palkintomatka on myös opintomatka, jonka pääkohde on YK:n toimintaan tutustuminen sen päämajassa New Yorkissa. Vuosittain olemme lähettäneet Suomesta 8-14 stipendiaattia.

Odd Fellow toiminta on mielekäs vastapaino tavalliselle arjelle ja työlle. Jäsenemme edustavat kaikkia ikä- ja ammattiryhmiä. Jäseneksi voidaan hyväksyä 21 vuotta täyttäneitä miehiä ja naisia, jotka omaavat hyvän luonteenlaadun. Hakijalla tulee olla myös vakava halu ja pyrkimys kasvattaa ja kehittää itseään ihmisenä. Jäsenyys Veljeskunnassamme tuo mukanaan runsaasti uusia hyviä ystäviä, tekemistä, kokemuksia ja tukea elämän kaikissa iloissa ja suruissa.