Etusivu > Kuidas leiad üles > Kasutustingimused

Kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused sisaldavad Soome Odd Fellow vennaskonna (edaspidi "Vennaskond") aadressil https://www.oddfellow.fi hallatavaid veebilehekülgede ja neis sisalduvate teenuste (edaspidi "leheküljed" ja "teenused" kasutust puudutavaid üldisi tingimusi, mida kasutaja kohustub neid lehekülgi ja teenuseid kasutades järgima.

Soome Odd Fellow Vennaskonnal on mistahes ajal õigus oma lehekülgede ja teenuste sisu ja nende kättesaadavust muuta või lõpetada lehekülgede avaldamine ning nendel olevate teenuste pakkumine kas ajutiselt või lõplikult. Vennaskonnal on mistahes ajahetkel õigus ka käeolevaid kasutustingimusi muuta.
Intellektuaalomandi õigused
Kogu lehekülgedel avaldatav materjal on Vennaskonna kaubamärgiõigustega, autoriõigustega ja/või muude intellektuaalse omandi õigustega kaitstud omand, välja arvatud kolmandate isikute poolt toodetud ja potentsiaalselt lehekülgedele liidetud teenused.
Vennaskond jätab endale õigused lehekülgede ja neis sisalduvate teenuste materjalidele.
Lehekülgedel ja teenustes avaldatavat materjali ei tohi lehitseda ja teha sellest koopiad väljatrükkide näol või arvutisse laadituna. Materjali tohib siiski kasutada ainult mittekaubanduslikel ja isiklikel eesmärkidel. Koopiaid ega nende osi ei tohi kaubanduslikul eesmärgil müüa ega elektrooniliselt või paberkoopiatena jagada, neid ei tohi muuta ega liita muu materjaliga või teiste veebilehekülgedega. Veebilehel ilmuvaid pressiteateid võib teabevahendites avaldada eeldusel, et mainitakse ära nende allikas.
Vastutuse piiramine
Leheküljed ja teenused antakse edasi "nii, nagu nad on". Vennaskond teeb oma parima, et leheküljed ja teenused oleksid kättesaadavad ja et neid oleks võimalik katkestusteta ja veatult kasutada ning et neis sisalduv materjal ja teave oleks ajakohastatud ning paikapidav. Vennaskond ei vastuta siiski lehekülgede ja teenuste kättesaadavuse, kasutuskatkestuste või vigade eest, samuti andmete poolt põhjustatud otseste, kaudsete, juhuslike, eriliste või ajutiste kahjude eest, ärikasumi kaotuse ega äritegevuse katkestuste eest, ka mitte juhul, kui Vennaskonnale selliste kahjude võimalikkusest teatatakse.
Lehekülgedel ja teenustes võib leiduda linke leheväliselt hallatavaile veebilehekülgedele ja neil olevatele teenustele (näit. maakaarditeenus). Sellised lingid on üksnes kasutaja jaoks pakutavad teenused ja Vennaskond ei vastuta nende veebilehekülgede eest, nende lehekülgede sisu eest ega sisu õigsuse eest, samuti mitte kõnealustel lehekülgedel kogutud isikuandmete registreerimise seaduslikkuse eest.

Isikuandmete töötlemine (andmekaitse)
Vennaskonna veebilehekülgedel võib olla teenuseid, mille pakkumise eelduseks on isikuandmete töötlemine. Isikuandmeid kogutakse reeglina liikmete endi käest. Isikuandmeid kasutatakse mh liikmete registri pidamiseks, liikmete hulgas läbiviidavate küsitluste jaoks ja liikmetele teabe jagamise jaoks. Lisateavet isikuandmete töötlemise ja kasutuse kohta ning Vennaskonna isikuregistrite selgitused leiad aadressilt https://www.oddfellow.fi/tietosuoja.
Infoühiskonna kaare §190 kohane kontaktpunkt
Soome Odd Fellow Vennaskonda
Kuparitie 1,
00440 Helsinki.
Tel. 09 631 660