Startsida > Hur når du oss > Dataskyddet

Dataskyddet

Den föreningsverksamhet som Odd Fellow Orden i Finland (härefter Orden) bedriver förutsätter behandling av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på Ordens rättmätiga intressen och/eller på medlemskap i föreningen eller på annan relevant anknytning eller på enskild persons samtycke. Personuppgifter används tii exempel för upprätthållande av medlemsregister och kommunikation med medlemmarna. Institutionen fäster särskild vikt skyddet av medlemmarnas integritet och deras personuppgifter, samt lakttar god databehandlingssed.

Personuppgifter insamlas i huvudsak från personen själv.

Enligt personuppgiftslagen har varje person rätt att granska de uppgifter som lagrats om honom/henne i registret. En begäran om granskning kan inte göras per telefon, utan den skall framföras skriftligt och undertecknas egenhändigt. En skriftlig begäran om granskning ombeds sändas under adressen Odd Fellow Orden i Finland, Kopparvägen 1, 00440 Helsingfors. Vid begäran om utlämnande av uppgifter bör namn, adress och födelsetid anges samt huruvida man vill granska uppgifter med anknytning till ett speciellt ärende, alla uppgifter eller uppgifter gällande en särskild tidsperiod.

En person har rätt att kräva att uppgifter om honom/henne i registret, som med avseende på behandlingens ändamål är felaktiga, föråldrade, bristfälliga eller ovidkommande, skall rättas, raderas eller kompletteras. En skriftlig rättelsebegäran ombeds sändas under adressen Odd Fellow Orden i Finland, Kopparvägen 1, 00440 Helsingfors.

Tilläggsuppgifter om behandling av personuppgifter fås ur nedanstående registerbeskrivning, som grundar sig på ett register (medlemsregister) över medlemskap och annan relevant anknytning.

Registerbeskrivning medlemsregistret